Кориснi посилання

 


Вправи для дітей та підлітків, які перебувають у стресовій ситуації, для зняття психоемоційного напруження

Хвилинка психогімнастики

Платформа розвитку дошкільнят "Я та безпека"

Вінницька академія неперервної освіти

Громадська організація "Ла Страда - Україна"

Електронна бібліотека НАПН України

Інститут проблем виховання

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук

Освіта ua

Психологічна служба системи освіти Вінницької області

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Інститут Модернізації змісту освіти

 

Під час дії військового стану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для батьків та дітей

1. Курка, яка несе всяку всячину

2. Мультфільм про пташок

3. Жив собі чорний кіт

4. Вірте у любов, вірте у Різдво

5. Гидке каченя

 

Як боротися з булінгом - поради для дітей

Як зупинити булінг - поради для батьків

 

Сексуальне насильство

Відеолекція для фахівців "Сексуальне насильство над дітьми- форми та ознаки"

Урок для батьків № 1- Про сексуальне насильство над дітьми

Урок для батьків № 2- Як дітям визначити та захистити особисті кордони

Урок для батьків № 3- Як дітям берегти та захищати своє тіло

Урок для батьків № 4- Як дітям відрізнити та захистити себе від «поганих» секретів

Урок для батьків № 5- Як дітям застосувати та захистити своє «Ні!»

Урок для батьків № 6- Як дітям діяти та кому довіряти, щоб себе захистити

 

Інклюзивна освіта в сучасній українській школі: адаптація дітей та вчителів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медіація

 

 

 

Медіація – крок до примирення.

        

         Здатність особистості адаптуватися до соціального середовища є однією із запорук її успішного входження в колектив, а як наслідок – внутрішнього комфорту, адже завданням освіти на сучасному етапі є формування такої особистості, яка буде впев­нено почуватися у будь-якому колективі, вірити у власні можли­вості, знаходити спільну мову з різними людьми.

         Медіація (англ. mediation – посередництво) – вид альтерна­тивного врегулювання спорів, метод вирішення конфліктів із за­лученням посередника (медіатора).

Конструктивне вирішення конфлікту стає можливим завдя­ки техніці медіації. У дослівному перекладі «медіація» означає «посередництво», що в понятті конфліктології розуміється як по­середництво в суперечках неупереджених третіх осіб, які визна­ють права і обов’язки обох сторін. Медіатори як неупереджені нейтральні до конфлікту сторони допомагають конфліктуючим сторонам знайти взаємоприйнятне вирішення їхніх проблем. Завдання медіаторів полягає не в тому, щоб винести рішення тре­тейського суду або надати вирок. Швидше від самих сторін кон­флікту залежить вироблення рішення, що оптимально відповідає їхнім інтересам. У результаті медіації сторони повинні прийти до вигідного для них обох рішення, тобто повинні «виграти» все.

Отже, розглянемо повне визначення процесу медіації, яке полягає в тому, що під цією діяльністю розуміється добровільний і конфіденційний процес, в якому нейтральна третя особа (меді­атор) допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант ви­рішення ситуації, що склалася. Особливою рисою медіації є те, що сторони спільно беруть на себе відповідальність за прийняття рішення та його виконання.

         Медіатор – спеціально підготовлений посередник у вирішен­ні конфліктів, який однаково підтримує обидві сторони та допо­магає їм знайти взаємоприйнятне рішення. Медіатор несе відпо­відальність за процес, а не за рішення.

Так що ж позитивного в конфлікті дає медіатор і процес ме­діації? Суть процесу полягає в тому, що медіатор забезпечує за­хищений простір для обговорення проблеми, допомагає створити і супроводжує відкрите, довірливе, безпечне і неагресивне взає­мовідношення сторін, при дотриманні певних правил і обов’язків сторонами, що призводить до встановлення співпраці і глибшого

розуміння опонентів один одного. При цьому медіатори вислу­ховують проблеми всіх учасників, дають їм висловити свої по­чуття і допомагають з’ясувати справжні інтереси конфліктуючих сторін. Завдяки цьому противники дізнаються про справжні про­блеми, почуття, думки і інтереси обох опонентів, що призводить до розвитку уваги і більш глибокого розуміння внутрішнього сві­ту іншої людини, створюючи атмосферу довіри і допомагаючи спільній роботі над вирішенням складної ситуації. Метою медіа­ції є знаходження взаємовигідного рішення та підписання угоди, яку підписують і виконують усі сторони конфлікту.

Медіація базується на певних принципах, які служать чин­никами, що забезпечують безпечне та відкрите середовище для взаємодії і співпраці сторін, які в підсумку впливають на ефективне підведення підсумків і підписання взаємної угоди.

Принципи медіації:

– добровільність;

– конфіденційність;

Процес медіації складається з певних етапів, під час яких за­стосовуються спеціальні техніки і методи для прояснення ситуа­ції і стану опонентів.

Етапи медіації:

– Етап 1 – Підготовчий.

– Етап 2 – Індивідуальні зустрічі.

– Етап 3 – Зустріч сторін. Медіативна бесіда.

– Етап 4 – Фаза реалізації.

 

Буклет Медіація